El projecte

La idea de confeccionar un inventari amb els jardins d’interès patrimonial de Catalunya (IJPC) neix de constatar la inexistència de cap catàleg ni registre que reculli el gran nombre de jardins que constitueixen part del nostre patrimoni cultural i la seva diversitat com succeeix en altres disciplines o tipologies de béns. 
Amb la creació de l’inventari es pretén establir un registre dels jardins i elements que formen o han format part dels jardins de Catalunya. S’inclouen jardins existents, jardins documentats desapareguts i diversos elements patrimonials, ara descontextualitzats o integrats en un nou entorn, que malgrat la desaparició del jardí del que formaven part encara es conserven com a vestigis de la riquesa cultural i paisatgistica del país.

Els objectius són:

  • Recollir, classificar i ordenar en un sol document els jardins i espais afins d’arreu de Catalunya.
  • Donar a conèixer jardins singulars desapareguts i d’altres dels que actualment només queden restes o estan abandonats.
  • Difondre els jardins, les intervencions jardineres o paisatgístiques i els parcs i llocs plantats d’interès patrimonial de Catalunya.
  • Esdevenir un espai de referència sobre la temàtica dels jardins per a persones especialitzades i per al públic en general.

Sóc conscient que es tracta d’una tasca inabastable i que el resultat actual és clarament millorable, però no es pretén un resultat definitiu, de fet s’anirà ampliant i completant de manera contínua. El format en que es presenta te limitacions i les informacions específiques sobre jardins també. Fa gairebé 15 anys escrivia que No hi ha estudis sobre la producció jardinera a Catalunya … fins ara no tenim ni tant sols una -no goso dir història- visió global de la jardineria de Catalunya, amb la qual cosa qualsevol monografia sempre pateix de la falta d’un substrat on ancorar-se. L’escassetat de descripcions i estudis de la que patim superen amb escreix la de qualsevol altre manifestació artística, creativa o cultural del nostre país“. (Els jardins modernistes de Barcelona i alguns dels motius pels quals no els podem gaudir)
El panorama està canviant, però massa lentament si parlem de jardins.

Durant la recollida de dades en més d’una ocasió he trobat informacions contradictòries, i és possible que es trobin errors o interpretacions errònies. La intenció és continuar incorporant nous espais i millorar la informació dels ja registrats i per això resto obert a qualsevol ajuda o suggeriment.
La selecció dels elements inclosos en l’inventari es fa atenent a criteris artístics, morfològics i de significació històrica, sense que aquesta tria vulgui significar més que el que dona de si la pròpia racionalitat i honesta convicció que els elements, composicions jardineres i jardins que figuren en aquest inventari mereixen un reconeixement singular. Cal dir que majoritàriament s’han incorporat aquells que es van concebre i construir abans de la Guerra Civil espanyola, llevat d’alguna excepció.

Com s’organitza la informació
La inscripció de cada lloc es realitza a partir de la confecció d’una fitxa amb diferents camps: la seva identificaciódata de construcció o època, el seu estatus actual -jardí existent, amb vestigis, o desaparegut-, una noció del seu estat de conservació, una col·lecció d’imatges actuals i antigues si és possible i un apartat de documentació i bibliografia bàsica, quan aquesta existeix.
En la identificació es prioritza el nom més conegut o popular que en moltes ocasions no es tracta del nom del jardí sinó el de l’edificació, habitatge o institució al que pertany.
Fixar la data concreta de la construcció d’un jardí no és una tasca fàcil ni sempre possible. Quan no ha estat possible s’ha optat per posar la dècada o el període  probable més antic segons la documentació consultada.

En cada registre és qualifica l’espai enjardinat o jardí segons tres possibles categories:

-Jardí desaparegut: Es tracta d’un jardí que ha desaparegut totalment o que si es conserva com espai no edificat, no manté cap rastre del jardí anterior.

-Jardí amb vestigis: Es tracta d’un espai conservat com a jardí, encara que no té perquè coincidir exactament amb el jardí que va existir en el passat.  Pertanyen a aquest grup els jardins fortament transformats que ja no és possible cap lectura que permeti reconèixer el jardí que va ser, però en el que perduren elements constructius com per exemple fonts, estanys, murs, escales, o exemplars botànics notables que si van formar part del jardí anterior.

-Jardí existent: Espai que al llarg dels anys no ha perdut el seu caràcter de jardí o parc malgrat que hagi pogut estar transformat. Es tracta de jardins que conserven antics elements constructius, traces, mobiliari i/o exemplars vegetals, i que a més a més, malgrat les transformacions, encara és possible una interpretació aproximada del jardí original del qual n’és l’hereu.

Sobre l’estat de conservació es determina si és bo, mitjà, dolent o no es té informació.

Pel que fa a les fotografies s’ha fet una selecció prioritzant aquelles imatges més característiques del lloc. He realitzat una recerca d’imatges antigues en arxius i institucions, i sempre que ha estat possible per espai i autoritzacions les he incorporat. Les imatges antigues solen ser la millor eina i la més objectiva per fer-nos una idea de com eren els jardins. També he de dir que he visitat gairebé la majoria dels llocs que hi figuren i que moltes de les fotografies són pròpies. Si no és el cas, s’indica sempre que ha estat possible, l’autor i la data.

Cal fer esment que s’ha evitat incloure la bibliografia en la que només apareixen cites del jardí sense cap altre informació. He posat interès en incorporar solament articles o monografies on el jardí en concret és l’objecte d’estudi o descripció, encara que sigui breu. He inclòs també el registre oficial si es tracta de béns inventariats per la Generalitat de Catalunya.

Finalment reiterar que l’objectiu d’aquest inventari és ambiciós i inabastable i que s’anirà ampliant i corregint contínuament amb noves incorporacions i noves dades i imatges.
Jardins i Patrimoni, l’Inventari de Jardins d’Interès Patrimonial de Catalunya (IJPC) i jo mateix agrairem a qualsevol persona que consulti aquest dossier que faci arribar els suggeriments que cregui oportuns. De la mateixa manera, si algú creu que alguna informació el pot molestar o perjudicar, que no dubti en comunicar-ho, procediré a la seva revisió, correcció o supressió, si fos necessari. Contacte
Per altre banda agrairé a qui en faci ús de les informacions o imatges que conté que ho citi en les seves publicacions o escrits.

Jordi Diaz Callejo